khách hàng muốn làm tranh theo yêu cầu thì  vui lòng chuyển khoản 
Tài khoản ngân hàng ....